Kvalitetscertifiering

Danmarks förskola är certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem 2017.

Motiveringen för 2017 lyder:

Barns delaktighet och inflytande: Förskolan har kommit långt i sitt arbete med barnens inflytande och delaktighet genom att erbjuda en tillgänglig miljö och närvarande och nyfikna pedagoger som tagit del av forskning och omsatt forskning och beprövad erfarenhet i sin egen praktik.

Resursutnyttjande: Förskolan arbetar aktivt med hållbar utveckling på alla nivåer, all personal har fokus på och tillämpar god resurshantering. Insatta resurser utnyttjas väl och leder till hög måluppfyllelse i det nationella uppdraget.

Qualis - kvalitetssäkringssystem

Den ger ledning och medarbetare ett tydligt svar på
var förskolan står och vilken väg den bör välja i den
fortsatta kvalitetsutvecklingen. 
Qualis-certifieringen ger en gemensam bild för ledning och medarbetare av
verksamhetens styrkor och förbättringsområden.
Den vänder sig inte bara till alla yrkesgrupper i förskolan utan även till barn och föräldrar.

Läs mer om Qualis

Uppdaterad: